fbpx

Climate

Varje aktör i samhället måste verka mot reducering och eliminering av fossila bränslen. Alla våra byggnationer skall landa på 0 C02-utsläpp. Vi använder byggteknik och material med så låga utsläppsvärden som möjligt. Oundvikliga utsläpp kompenseras med C02 -sänkande åtgärder så som trädplantering.

Alla våra ekobyar kompletteras med en solcellsanläggning som producerar mer el än vad husen förbrukar. Detta gör byn självförsörjande samt ökar mängden förnybar el tillgänglig för övriga samhället. Detta kallar vi klimatpositivt byggande.

Den globala medeltemperaturen har de senaste 100 åren ökat i snabb takt på grund av mänskliga utsläpp av växthusgaser, i synnerhet CO2. Den ökade energimängden i atmosfären ger kraftiga väderfenomen samt skapar om jordytan.  För livet på jorden innebär det konsekvenser och nya förutsättningar. Människor kan komma att uppleva hårdare konkurrens om mat, vatten och materiella resurser, konkurrens som kan leda till konflikter. Som en del av den globala omställningen har Sveriges riksdag antagit ett klimatpolitiskt ramverk där Sveriges CO2-utsläpp ska vara netto noll år 2045.

Vi vill vara en del av lösningen för hur samhället ska kunna kombinera god levnadsstandard med hållbar framtid för oss och kommande generationer.

Every actor in society must work towards reducing and eliminating fossil fuels. All our constructions must land on 0 C02 emissions. We use construction technology and materials with as low emission values as possible. Inevitable emissions are offset by C02 lowering measures such as tree planting.

All our ecovillages are supplemented with a solar power system that produces more electricity than the houses consume. This makes the village both self-sufficient and increases the amount of renewable electricity available to the rest of the community. We call this climate-positive building.

The global average temperature has increased rapidly over the last 100 years due to human emissions of greenhouse gases, in particular CO2. The increased amount of energy in the atmosphere generates fierce weather phenomena and reshapes the earth’s surface. For species, this means consequences and new
conditions. Humans may experience tougher competition for food, water and material resources, competition that can lead to conflicts. As part of the global change, the Swedish parliament has adopted a climate policy framework where Sweden’s CO2 emissions will be net zero in 2045.

 We want to be part of the solution for how society can combine a good standard of living with a sustainable future for us and future generations.

Our houses are designed primarily for families with children and firs-time buyers with normal finances. The eco-villages are built with an environmental focus and are located near larger cities.

Sound to good to be true? It's not!
Contact us for more information.

Visit us

Kurödsvägen 9
451 55 Uddevalla

Call us

+46 10 330 25 55

Send us an email

hej@markexpo.se

Scroll to Top