fbpx

Hållbart boende i en nutida ekoby

Husen vi människor bygger och bor i står för en stor del av vårt moderna samhälles miljöpåverkan. Men ett mer hållbart boende är möjligt. I Markexpos ekobyar bor du inte bara i ett hållbart hus, utan i ett hållbart bostadsområde som fungerar väl över tid. Ekobyarna är försedda med funktioner som skapar förutsättningar för människor, material och miljö att fungera tillsammans länge.

Vad är ett hållbart boende?

Hållbarhet handlar om att tillgodose våra behov idag utan att tänja på gränserna för vad jordens ekosystem klarar av och därmed äventyra kommande generationers behov. Hållbart boende är en del av ett hållbart samhälle och en ekologiskt hållbar utveckling. 

För att göra husen i Markexpo-ekobyarna så hållbara som möjligt vänder och vrider vi på varje detalj för att hitta den lösning som är mest fördelaktig ur ett hållbarhetsperspektiv och ger rätt förutsättningar för ett hållbart hem. Vi tittar framför allt på fem saker.

 1. Boendeekonomi
 2. Miljö
 3. Flexibilitet
 4. Gemenskap
 5. Social hållbarhet

Rätt förutsättningar för en hållbar boendeekonomi

Ett Markexpo-hus ska ge rätt förutsättningar för en hållbar boendeekonomi. Ett bostadsköp är ofta den största investering man gör i privatlivet och räntor, amortering, försäkring och underhåll utgör ofta betydande delar av hushållsekonomin. Boendeekonomin är därför en avgörande faktor.

Inkomster och förutsättningar kan variera under livet men genom att hålla nere kostnader och bygga in inkomster skapar vi större marginal mellan inkomster och boendekostnader.

Boklart håller nere huspriset

Markexpo jobbar med konceptet Boklart. Ett koncept vi skpat eftersom vi tycker att begreppet “nyckelfärdigt” inte lever upp till föreställningen om ett färdigt hus. Boklart betyder att Markexpo sköter hela processen från köp av tomt till färdigt hus, inklusive trädgård. Vi agerar byggherre och hanterar tillståndsansökningar, markarbeten, arkitektur, byggprocesser, design och flyttfirma. Allt du behöver göra är att flytta in.

Genom att köpa landområden med minst 20 tomter och kontrollera hela byggprocessen kan vi hålla nere priset på bostaden och ge dig större marginaler. 

 • Boklart ger dig ett helt färdigt hus och trädgård, även flytten ingår
 • Boklar innebär att du slipper lägga tid på byggprocessen
 • Boklart håller nere priset genom samordning och mängdvinster

Hållbar energi med solcellsanläggning och solceller

Solenergi är en del av framtidens hållbara energimix. Genom att förse varje ekoby med en gemensam solcellsanläggning i marknivå och varje hus med solpaneler på hustaket integreras ekobyn i den växande solenergi-sektorn. Det ger flera fördelar.

 • Ekobyn är självförsörjande på el och därmed mindre beroende av omvärldens fluktuerande energipriser
 • Ekobyn kommer producera ett överskott av el och försäljningen ger intäkter till er som bor där
 • Egen produktion av el ger goda ekonomiska förutsättningar för elbil

Miljön i fokus

Markexpo sätter miljöfrågorna i centrum i varje detalj, från början till slut. Vi jobbar med den ekologiska hållbarheten på tre fronter.
 • Göra våra byggnationer klimatpositiva
 • Använda miljösmarta material
 • Verka för biologisk mångfald

Klimatpositiva byggnationer – målet är noll koldioxidutsläpp

Varje aktör i samhället måste verka för att reducera och eliminera fossila bränslen. För att Markexpos byggnationer ska bli så klimatpositiva som möjligt har vi som mål att alla byggnationer skall landa på 0 CO2-utsläpp.
Rent praktiskt innebär det följande:
 • Vi använder material som har låga utsläpp av växthusgaser ur ett livscykelperspektiv.
 • Vi tillverkar så mycket som möjligt av husets delar i fabrik för att minska spill.
 • Vi använder material som inte innehåller petroleum (så längt som möjligt). 
 • Vi använder trä eftersom det är ett material som är bra på att binda in koldioxid.
 • Vi beräknar klimatbelastningen för alla material och byggprocesser i huset och då inte bara för de lagstadgade delarna. 
 • Vi ser till att husen helt och hållet drivs med solenergi och att överskottet kan säljas för andra att nyttja. 

Dessutom summerar vi alla utsläpp av växthusgaser vid anläggningen och byggnation av ekobyn och kompenserar utsläppen genom medverkan i nationella biologiska projekt för ökad mångfald och CO2-reducering. 

Miljösmarta material – ständigt på jakt efter smarta lösningar

Markexpo strävar efter att de material som används i husen ska skapa sunda och friska hus. Materialen ska 

 • Ha låga CO2-utsläpp, 
 • Vara fria från skadliga kemikalier, 
 • Vara av hög kvalitet och
 • Kunna återanvändas eller återbrukas.

Valen faller på enkla, ärliga och naturliga material som håller länge och åldras med värdighet. Ett Markexpo-hus ska kännas gediget och förmedla kvalitet, begriplighet och tidlöshet. Materialen fungerar också ur ett ekologiskt sammanhang och hållbart kretslopp för att komma bort från slit och släng.

Dessa ambitioner gör att vi ständigt letar efter nya material som kan ersätta konventionella, mindre hållbara lösningar.

Mångfald av arter ger en varierad boendemiljö

Människan har evolverat fram i ett sammanhang tillsammans med de arter som finns runt om oss. Den intrikata väv av beroende som finns mellan arter är livsviktig för allas överlevnad och välmående.

Markexpos ekobyar byggs för att fungera väl tillsammans med de arter som finns i området. Vi jobbar tillsammans med de växter och djur som finns där för att stärka naturvärden och lägga till miljöer så att fler arter kan hitta en livsmiljö. Hög mångfald av arter ger väl fungerande ekosystem och en spännande och varierad boendemiljö.

Flexibilitet för livets alla faser

För att ett boende ska fungera under längre tid behöver huset kunna anpassas efter de behov som finns under livets olika delar. Många personer eller få och behov av avskildhet eller stora ytor varierar beroende på när och vem som bor i huset. För att bostaden ska vara funktionell och tillåtande är det viktigt att det finns en flexibilitet i planlösningen.

Markexpo-hus byggs i delar på en fabrik. Huskroppens olika vägg- och takdelar skickas till byggplatsen och monteras upp på plats. Taken bärs upp av två limträbalkar där tyngden fördelas på ytterväggar och en eller två punkter. Denna konstruktion gör att innerväggar inte är bärande och de kan därför enkelt tas bort eller läggas till. Flexibiliteten gör huset hållbart genom många år.

 

Gemensamma ytor skapar gemenskap

Goda relationer med grannarna är viktigt för en hållbar boendemiljö. I Markexpos ekobyar finns gemensamma strukturer med kontaktytor som underlättar sociala interaktioner och skapar gemenskap.

I de större ekobyarna planeras grönytor in som förvaltas av de boende. Grönytorna kan användas som till exempel odlingsmark, gräsmark, för lek och spel eller till någonting annat som de boende kommer överens om.

De större ekobyarna får också en gemensamhetslokal. Gemensamhetslokalen utformas så att den fungerar som ett komplement till den egna bostaden och som en yta för gemenskap. Den har ett flertal mindre rum som kan användas som gästrum och kontorsplatser, en garage-/verkstadsdel och ett större öppet rum med tillhörande köksdel för större samlingar.

Lika viktigt som den gemensamma fysiska miljön är det att jobba med digitala verktyg för att lättare och effektivare kunna hantera de gemensamma värdena. Grannskapsforum, boendenavigator med bokningsfunktion och digitala resursrum underlättar administration och delning och gör det enkelt för nya boende att förstå och komma in i gemenskapen. Färdiga digitala resurser finns på plats från början som en del av vårt Boklart-koncept.

 

Verktyg för en välfungerade social miljö

En hållbar och fungerande social miljö kring boende och gemensamma funktioner kommer inte av sig självt. När många viljor ska samsas och sysslor göras kan det bli konflikter och ojämlik fördelning av arbetet. För att sociala funktioner ska bibehållas och utvecklas över tid är det viktigt med inkludering och att fördelningen är någorlunda jämn mellan boendena i ekobyn.

Markexpo finns till hands för att hjälpa till med uppstartsmöten och erbjuda lathundar för upprättande av regler och riktlinjer samt rutiner för social inkludering. Vi ansvarar även för att det finns tillgång till konfliktlösning (en så kallad boendelots) om inte dessa kan hanteras inom boendegemenskapen.

 
Besök oss

Kurödsvägen 9
451 55 Uddevalla

Ring oss

010 330 25 55

Mejla oss

hej@markexpo.se

Scroll to Top